Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 43. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19), na prijedlog Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 184. sjednici, održanoj 27.06.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O ODOBRAVANJU RASPOREĐIVANJA SREDSTAVA SA

PODRAČUNA EVIDENTIRANOG NA JEDINSTVENOM

RAČUNU TREZORA - RIZNICE FEDERALNOG

MINISTARSTVA FTNANSIJA/FEDERALNOG

MINISTARSTVA FINANCIJA ZAVODU ZA JAVNO

ZDRAVSTVO FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

Na osnovu raspoloživih i evidentiranih podataka na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federacije Bosne i Hercegovine odobrava se raspoređivanje sredstava Razdjel 20 Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine i to sa Podračunabroj 1020 5000 0010 8929 u iznosu od 57.121,90 KM.

 

 

II

 

 

Odobrava se raspoređivanje donatorskih sredstava iz projekta "Evropska sedmica imunizacije" za Projekat "Jačanje kapaciteta za nadzor i odgovor na avijarnu i pandemijsku influencu u Bosni i Hercegovini".

 

 

III

 

 

Donatorska sredstva, iz tačke I ove odluke, u iznosu od 57.121,90 KM evidentirana na Podračunu broj 1020 5000 0010 8929, Projekat 3001006, Grupa plaćanja 100-6, rasporedit će se na sljedeće ekonomske kodove:

 

- 613100 - "Putni troškovi" u iznosu od 1.691,50 KM

- 613300 - "Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge" u iznosu od 520,00 KM

- 613400 - "Nabavka materijala i sitnog inventara" u iznosu od 610,00 KM

- 613900- "Ugovorene i druge posebne usluge" u iznosu od 43.000,40 KM

- 812300 - "Nabavka opreme" u iznosu od 11.390,00 KM

 

 

IV

 

 

Sredstva iz tačke III ove odluke koristit će skladu sa pojedinačnim budžetom Projekta, kontroliranim od strane donatora.

 

 

V

 

 

O izvršenju budžeta Projekta vodit će se posebno knjigovodstvo, a Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine će, u skladu sa odredbom tačke 15. Uputstvom o otvaranju posebnih namjenskih transakcijskih računa, načinu planiranja, prikupljanja, evidentiranja i raspolaganja sredstvima sa posebnih namjenskih transakcijskih računa otvorenih kao podračuna u okviru Jedinstvenog računa Trezora Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija ("Službene novine Federacije BiH". broj 44/17) i Pravilnika o izvještavanju i godišnjem obračunu Budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", 'br. 69/14, 14/15, 4/16 i 19/18) sačinjavati i dostavljati periodične i godišnje izvještaje o namjenskom utrošku, sredstava Federalnom ministarstvu finansija/Federalnom ministarstvu financija - Sektor za Budžet.

 

 

VI

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo zdravstva i Federalno ministarstvo finansija/Federalno ministarstvo financija, svako u okviru svojih nadležnosti.

 

 

VII

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 771/2019

27. juna 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.