Na osnovu člana 115. stav (2) Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 184. sjednici, održanoj 27.06.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O ZAKUPU POSLOVNOG PROSTORA U SARAJEVU ZA

SMJEŠTAJ UREDA ZA SARADNJU I ZASTUPANJE

PRED USTAVNIM SUDOM BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

Zadužuje se Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine da sa Arhitekt invest d.o.o. Sarajevo zaključi ugovor o zakupu poslovnog prostora na četvrtom spratu objekta u ulici Mula Mustafe Bašeskije broj 6, Sarajevo, površine 148,00 m2, po cijeni od 16,00 KM/m sa uračunatim porezom na dodanu vrijednost, za smještaj Ureda za saradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom Bosne Hercegovine, za period od 01.07.2019. godine do 30.06.2020. godine.

 

 

II

 

 

Sredstva potrebna za realizaciju zakupa iz točke I ove odluke, kao i sredstva za plaćanje energenata i komunalnih usluga će biti obezbijeđena u budžetu Federacije Bosne i Hercegovine, na poziciji Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

III

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine i Federalno ministarstvo finansija/Federalno ministarstvo financija, svako u okviru svoje nadležnosti.

 

 

IV

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 766/2019

27. juna 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.