Na temelju članka 26. stavak (1) i članka 37. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19), na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 184. sjednici, održanoj 27.06.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA SA

KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA "TEKUĆI TRANSFER DRUGIM NIVOIMA VLASTI I FONDOVIMA

- ZA ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU

FEDERACIJE BiH" UTVRĐENIH PRORAČUNOM

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2019.

GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU ZDRAVSTVA

 

 

I

 

 

Usvaja se Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima - za Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije BiH", utvrđenih u razdjelu 20. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19), ekonomski kod 614100, u iznosu od 1.125.000 KM.

 

 

II

 

 

Sredstva iz točke I ove odluke raspoređuju se za sufinanciranje troškova Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine u 2019. godini, a koji nastaju obavljanjem djelatnosti propisanih Zakonom o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", broj 46/10) i Zakonom o krvi i krvnim sastojcima ("Službene novine Federacije BiH", broj 9/10) u dijelu koji se financira od strane utemeljitelja - Federacije Bosne i Hercegovine.

Svrha programa:

Uspješno obavljanje djelatnosti Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine, primjena jedinstvenih standarda u prikupljanju, testiranju, preradi, čuvanju, izdavanju i upotrebi krvi i krvnih sastojaka, koordinacija aktivnosti u procesu transfuzijske medicine u Federaciji Bosne i Hercegovine, unaprjeđenje rada dijagnostičkih službi, te promocija i povećanje broja dobrovoljnih davatelja krvi.

Kriteriji za raspodjelu sredstava:

- Plan rada Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu.

- Financijski plan Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu.

Organizacija koja prima transfer:

Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

III

 

 

Isplata sredstava iz točke I ove odluke vršit će se mjesečno, po 1/12 odobrenog iznosa, a na temelju zahtjeva Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

IV

 

 

Federalni ministar zdravstva će imenovati posebno povjerenstvo koje će pratiti namjenski utrošak sredstava iz točke I ove odluke.

 

 

V

 

 

O utrošenim sredstvima iz točke I ove odluke Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine će tromjesečno dostavljati izvješće Federalnom ministarstvu zdravstva.

 

 

VI

 

 

Federalno ministarstvo zdravstva će o utrošenim sredstvima iz točke I ove   odluke tromjesečno izvještavati Federalno ministarstvo financija/Federalno ministarstvo finansija.

 

 

VII

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo zdravstva i Federalno ministarstvo financija/Fede­ralno ministarstvo finansija, svatko u okviru svojih nadležnosti.

 

 

VIII

 

 

Ova odluka slupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 764/2019

27. lipnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.