Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 184. sjednici, održanoj 27.06.2019. godine, donosi

 

 

 O D L U K U

 

O DAVANJU OVLASTI PUNOMOĆNIKU ZA

ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I

HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI GOSPODARSKOG

DRUŠTVA J.P. MEĐUNARODNI AERODROM

"SARAJEVO" D.O.O. SARAJEVO

 

 

I

 

 

Amadeu (Abraham) Mandiću daje se ovlast da, u svojstvu punomoćnika, zastupa Vladu Federacije Bosne i Hercegovine na 65. sjednici Skupštine Gospodarskog društva J.P. Međunarodni aerodrom "SARAJEVO" d.o.o. Sarajevo.

 

 

II

 

 

Fadil Novalić, premijer Federacije Bosne i Hercegovine, ovlašćuje se za potpisivanje pojedinačne prijave i punomoći sa obvezujućim naputkom o načinu glasovanja po pojedinim točkama Dnevnog reda 65. sjednice Skupštine Gospodarskog društva J.P. Međunarodni aerodrom "SAJ^AJEVO" d.o.o. Sarajevo, zakazane za dan 28.06.2019. godine.

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 749/2019

27. lipnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.