Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 184. sjednici, održanoj 27.06.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU ZA

ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I

HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI PRIVREDNOG

DRUŠTVA J.P, MEĐUNARODNI AERODROM

"SARAJEVO" D.O.O. SARAJEVO

 

 

I

 

 

Amadeu (Abraham) Mandiću daje se ovlaštenje da, u svojstvu punomoćnika, zastupa Vladu Federacije Bosne i Hercegovine na 65. sjednici Skupštine Privrednog društva J.P. Međunarodni aerodrom "SARAJEVO" d.o.o. Sarajevo.

 

 

II

 

 

Fadil Novalić, premijer Federacije Bosne i Hercegovine, ovlašćuje se za potpisivanje pojedinačne prijave i punomoći sa obavezujućim uputstvom o načinu glasanja po pojedinim tačkama Dnevnog reda 65. sjednice Skupštine Privrednog društva J.P. Međunarodni aerodrom "SARAJEVO" d.o.o. Sarajevo, zakazane za dan 28.06.2019. godine.

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 749/2019

27. juna 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.