Na osnovu člana 15. Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/10,16/10 - Isp. i 66/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 182. sjednici, održanoj 10.06.20)9. godine i 184. sjednici, održanoj 27.06.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN POSLOVANJA

JAVNOG PREDUZEĆA AUTOCESTE FEDERACIJE

BOSNE I HERCEGOVINE D.O.O. MOSTAR ZA 2019.

GODINU

 

 

I

 

 

Daje se saglasnost na Plan poslovanja Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine do.o. Mostar za 2019. godinu.

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH", a važit će do donošenja Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu.

 

 

V broj 748/2019

27. juna/lipnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.