Na temelju članka 25. i 37. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 183. sjednici, održanoj 20.06.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA DIJELA

SREDSTAVA KAPITALNOG TRANSFERA - KAPITALNI

TRANSFERI JAVNIM PODUZEĆIMA - ZA

SUFINANCIRANJE IZGRADNJE ŽELJEZNIČKE

INFRASTRUKTURE UTVRĐENOG PRORAČUNOM

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

ZA 2019. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU

PROMETA I KOMUNIKACIJA

 

 

I

 

 

Usvaja se Program utroška dijela sredstava kapitalnog transfera - Kapitalni transferi javnim poduzećima - za sufinanciranje izgradnje željezničke infrastrukture utvrđenog u razdjelu 18. ekonomski kod 6154 Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19), Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija u iznosu od 7.673.000,00 KM.

Sredstva iz stavka (1) ove točke bit će utrošena po namjeni za sljedeće programe u visini kako slijedi:

 

Red. broj

Program

Iznos u KM

1.

Osiguranje putnih prelaza na prugama ŽFBiH po prioritetu - 6 putnih prelaza

2.000.000,00

2.

Ugradnja elektronskog osiguranja Rasputnice Miljacka i Tobvarište Stup

2.320.000,00

3.

Ugradnja optičkog kabla sa aktivnom opremom na dionici Sarajevo - Zenica - Zenica t- Zenica Željezara- EVP Banlozi

2.753.000,00

4.

Izrada studije izvodljivosti sa geološkim istraživanjima i idejnim projektnim rješenjem za novu prugu Vareš -Banovići

600.000,00

UKUPNO

7.673.000,00

 

 

II

 

 

Zadužuju se Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo da pojedinačno za svaki program iz točke I ove odluke zaključe ugovor kojim će se urediti način prijenosa sredstava, provedba postupka javne nabave u slučaju da radove ne izvodi JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo i izvještavanje o utrošenim sredstvima.

 

 

III

 

 

JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo će za visinu sredstava utvrđenih u točki I ove odluke povećati udio državnog kapitala u osnovnom kapitalu Društva, i o istom će informirati Federalno ministarstvo prometa i komunikacija.

 

 

IV

 

 

Za provedbu ove odluke zadužuju se Federalno ministar­stvo prometa i komunikacija, Federalno ministarstvo financija -Federalno ministarstvo finansija i JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo svatko u okviru svoje nadležnosti.

 

 

V

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 744/2019

20. lipnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.