Na temelju članka 61. stavak (1) Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18 i 11/19) i članka 11. stavak (1) Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 183. sjednici, održanoj 20.06.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ

TEKUĆE PRIČUVE VLADE FEDERACIJE PRORAČUNA

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2019. GODINE

SLUŽBI ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE ORGANA

I TIJELA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

Iz "Tekuća pričuva Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19) odobrava se izdvajanje sredstava Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine razdjel 12, glava 1202, za priključenje objekta Porezne uprave Federacije iBosne i Hercegovine i objekta Vila Braun na toplifikacioni sistem KJKP Toplane Sarajevo u iznosu od 107.353,35 KM, na ekonomske kodove:

- 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava, iznos od 93.086,35 KM

- 821600 - Rekonstrukcija i investicijsko održavanje, iznos od 14.267,00 KM.

 

 

II

 

 

Sredstva iz točke I ove odluke izdvajaju se sa razdjela 12, glava 1201, pozicija 600000 - "Tekuća pričuva Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu.

 

 

III

 

 

Za realiziranje ove odluke zadužuju se Federalno ministar­stvo financija - Federalno ministarstvo finansija i Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercego­vine, svako u okviru svoje nadležnosti.

 

 

IV

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 743/2019

20. lipnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.