Na osnovu člana 8. st. (2) i (3) Zakona o autocesti na Koridoru Vc ("Službene novine Federacije BiH", broj 8/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 183. sjednici, održanoj 20.06.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O IZUZIMANJU I PROMJENI NAMJENE ZEMLJIŠTA

ZA POTREBE GRAĐENJA AUTOCESTE NA KORIDORU Vc, PODDIONICA TUNEL KVANJ - BUNA

 

 

I

 

 

Izuzima se šumsko i poljoprivredno zemljište i mijenja se njegova namjena u građevinsko zemljište, za potrebu građenja autoceste na Koridoru Vc, poddionica Tunel Kvanj - Buna u katastarskim općinama i prema površinama prikazanim u prilogu ove odluke.

 

 

II

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministar­stvo prometa i komunikacija i JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, svako u okviru svojih zakonom utvrđenih nadležnosti.

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V. broj 739/2019

20. juna 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.