Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 43. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19), na prijedlog Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 183. sjednici, održanoj 20.06.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O ODOBRAVANJU RASPOREĐIVANJA SREDSTAVA

SA PODRAČUNA EVIDENTIRANOG NA JEDINSTVENOM

RAČUNU RIZNICE - TREZORA

FEDERALNOG MINISTARSTVA

FINANCIJA/FEDERALNOG MINISTARSTVA

FINANSIJA ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVSTVO

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

Na temelju raspoloživih i evidentiranih podataka na Jedin­stvenom računu Riznice - Trezora Federacije Bosne i Hercego­vine odobrava se raspoređivanje sredstava Razdjel 20 Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine i to sa Podračunabroj 1020 5000 0010 9608 u iznosu od 8.390,00 KM.

 

 

II

 

 

Odobrava se raspoređivanje donatorskih sredstava sa Podračuna "Istraživanje višestrukih pokazatelja 4/(MICS)" za realiziranje Projekta "Globalnog istraživanja pušenja kod školske djece i mladih (GYTS) u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

 

III

 

 

Donatorska sredstva iz točke I ove odluke, u iznosu od 8.390,00 KM evidentirana na Podračunu broj 1020 5000 0010 9608, Projekt 3001037, Skupina plaćanja 100-37, rasporedit će se na ekonomske kodove:

- 613900 - "Ugovorene usluge" u iznosu od 8.390,00 KM

 

 

IV

 

 

Sredstva iz točke III ove odluke koristit će se isključivo sukladno pojedinačnom proračunu Projekta, odobrenom i kontroliranom od strane donatora.

 

 

V

 

 

O izvršenju proračuna Projekta vodit će se posebno knjigovodstvo, a Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine će sukladno odredbi točke 15. Naputka o otvaranju posebnih namjenskih transakcijskih računa, načinu planiranja, prikupljanja, evidentiranja i raspolaganja sredstvima sa posebnih namjenskih transakcijskih računa otvorenih kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Riznice Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija ("Službene novine Federacije BiH", broj 44/17) i Pravilnikom o izvješćivanju i godišnjem obračunu Proračuna u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 69/14, 14/15, 4/16 i 19/18) sačinjavati i dostavljati periodična i godišnja izvješća o namjenskom utrošku sredstava Federalnom ministarstvu financija/Federalnom ministarstvu finansija - Sektor za Proračun.

 

 

VI

 

 

Za realiziranje ove odluke zadužuju se Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, Federalno mini­starstvo zdravstva i Federalno ministarstvo financija/Federalno ministarstvo finansija, svatko u okviru svojih nadležnosti.

 

 

VII

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 738/2019

20. lipnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.