Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 169. sjednici, održanoj 17.01.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O RASPISIVANJU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR I

IMENOVANJE ZAMJENIKA DIREKTORA

FINANSIJSKO-INFORMATIČKE AGENCIJE

 

 

I

 

 

Raspisuje se javni konkurs za izbor i imenovanje zamjenika direktora Finansijsko-informatičke agencije.

 

 

II

 

 

Kriteriji za izbor i imenovanje iz tačke I ove odluke propisani, su Odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje zamjenika direktora Finansijsko-informatičke agencije.

 

 

III

 

 

Javni konkurs iz tačke I ove odluke objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i u dva dnevna lista.

 

 

IV

 

 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine imenovat će Komisiju za provođenje postupka izbora kandidata sa zadatkom da nakon zatvaranja javnog konkursa pregleda prijave prispjele na konkurs, sačini listu sa užim izborom kandidata koji ispunjavaju kriterije za imenovanje, po potrebi prikupi dodatne informacije o kandidatima, obavi intervju sa kandidatima i nakon toga predloži federalnom ministru finansija - financija Rang listu sa najboljim kandidatima na dalje razmatranje.

 

 

V

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 52/2019

17. januara 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.