Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 7. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 169. sjednici, održanoj 17.01.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O UTVRĐIVANJU KRITERIJA ZA IZBOR I

IMENOVANJE ZAMJENIKA DIREKTORA

FINANCIJSKO-INFORMATIČKE AGENCIJE

 

 

I

 

 

Ovom odlukom propisuju se opći i posebni kriteriji za izbor i imenovanje zamjenika direktora Financijsko-informatičke agencije.

Opći kriteriji za izbor i imenovanje zamjenika direktora Financijsko-informatičke agencije su:

- da je stariji od 18 godina;

- državljanstvo Bosne i Hercegovine;

- da nije otpušten iz državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini vlasti u Bosni i Hercegovini (bilo na razini države ili entiteta) u razdoblju od tri godine prije dana objave natječaja za izbor i imenovanje zamjenika direktora Financijsko-informatičke agencije;

- da se na njega ne odnosi članak IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine;

- da nije izabrani zvaničnik, nositelj javnih funkcija, savjetnik glede Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/08) i Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 16/02, 14/03, 12/04, 63/08, 18/12, 87/13 i 41/16);

- da nije na funkciji u političkoj stranci glede članka 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenova­njima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13);

- da nije osuđivan za kaznena, djela koja ga čine nedostojnim za obavljanje funkcije zamjenika direktora Financijsko-informatičke agencije.

 

 

III

 

 

Posebni kriteriji za izbor i imenovanje zamjenika direktora Financijsko-informatičke agencije su:

- najmanje visoka stručna sprema (VII stupanj), odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja, završen ekonomski fakultet,      elektrotehnički fakultet ili fakultet informatike;

- najmanje 5 godina radnog iskustva nakon stjecanja visoke stručne spreme na financijskim, informatičkim ili srodnim poslovima i da je na tim poslovima stekao visok ugled stručnjaka, te da posjeduje visoke moralne osobine za obavljanje povjerene funkcije;

- da mu presudom nije zabranjeno obavljanje aktivnosti iz nadležnosti Financijsko-informatičke agencije;

- da nema privatni financijski interes u Financijsko-informatičkoj agenciji;

- da nije stariji od 65 godina na dan imenovanja;

- da u momentu stupanja na dužnost nije predsjednik ili član upravnog, odnosno nadzornog odbora ili odbora za reviziju ili zastupnik neke pravne osobe.

 

 

IV

 

 

Prigodom procjene kvalifikacija i iskustva svih kandidata uzet će se u obzir i sljedeći kriteriji:

- rezultati ostvareni u dosadašnjem radu;

- sposobnost za upravljanja financijskim sredstvima i ljudskim resursima, kao i sklonost timskom radu;

- organizacijske i komunikacijske sposobnosti.

Kriteriji iz stavka 1. ove točke bodovat će se ocjenama od l do 5.

 

 

V

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 51/2019

17. siječnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.