Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 43, Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19), na prijedlog JU Federalne novinske agencije, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 183. sjednici, održanoj 20.06.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O ODOBRAVANJU RASPOREĐIVANJA SREDSTAVA

SA PODRAČUNA EVIDENTIRANOG NA JEDINSTVENOM

RAČUNU RIZNICE - TREZORA

FEDERALNOG-MINISTARSTVA

FINANCIJA/FEDERALNOG MINISTARSTVA

FINANSIJA JU FEDERALNOJ NOVINSKOJ AGENCIJI

 

 

I

 

 

Na temelju raspoloživih i evidentiranih podataka na Jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federacije Bosne i Hercegovine odobrava se raspoređivanje sredstava Razdjel 49 JU Federalna novinska agencija i to sa Podračuna broj 102708000003S954 u iznosu od 2.000,00 KM.

 

 

II

 

 

Odobrava se raspoređivanje donatorskih sredstava iz Projekta "FENA BIZ SERVIS".

 

 

III

 

 

Donatorska sredstva iz točke I ove odluke, u iznosu od 2.000,00 KM evidentirana na Podračunu broj 102708000 0038954, Projekt 3001098, Skupina plaćanja 100-98, rasporedit će se na ekonomski kod:

- 613900 - "Ugovorene usluge" u iznosu od 2.000,00 KM

 

 

IV

 

 

Sredstva iz točke III ove odluke koristit će se isključivo sukladno pojedinačnom proračunu Projekta, odobrenom i kontroliranom od strane donatora.

 

 

V

 

 

O izvršenju proračuna Projekta voditi će se posebno knjigovodstvo, a JU Federalna novinska agencija Bosne i Hercegovine će sukladno odredbi točke 15. Naputka o otvaranju posebnih namjenskih transakcijskih računa, načinu planiranja, prikupljanja, evidentiranja i raspolaganja sredstvima sa posebnih namjenskih transakcijskih računa otvorenih kao podračuna u okviru Jedinstvenog računa Riznice Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija ("Službene novine Federacije BiH", br. 44/17) i Pravilniku o financijskom izvješćivanju i godišnjem obračunu Proračuna u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 69/14, 14/15,4/16 i 19/18) sačinjavati i dostavljati periodična i godišnja izvješća o namjenskom utrošku sredstava Federalnom ministar­stvu financija/Federalnom ministarstvu finansija - Sektor za Proračun.

 

 

VI

 

 

Za realiziranje ove odluke zadužuju se JU Federalna novinska agencija i Federalno ministarstvo financija/Federalno ministarstvo finansija, svatko u okviru svojih nadležnosti.

 

 

VII

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 736/2019

20. lipnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.