Na temelju članka 23. stavak (1) Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 183. sjednici, održanoj 20.06.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O UTVRĐIVANJU KRITERIJA RASPODJELE

SREDSTAVA UTVRĐENIH PRORAČUNOM

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2019.

GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU FINANCIJA -

FEDERALNOM MINISTARSTVU FINANSIJA SA

POZICIJE "TEKUĆI TRANSFERI DRUGIM NIVOIMA

VLASTI I FONDOVIMA - KANTONI I OPĆINE"

 

 

I

 

 

Ovom odlukom utvrđuju se kriteriji raspodjele sredstava utvrđenih u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19), razdjel 16 na poziciji "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - KANTONI I OPĆINE" u iznosu od 10.000.000,00 KM, na ime financijske pomoći kantonima, gradovima i općinama.

Sredstva iz stavka (l j ove točke raspoređuju se kako slijedi:

 

a)

Unsko-sanskom kantonu

4.000.000,00 KM

b)

Kantonima Federacije Bosne i Hercegovine

4.800.000,00 KM

c)

Općinama i gradovima Federacije Bosne i Hercegovine

1.200.000,00 KM

 

 

II

 

 

Kriteriji za raspodjelu sredstava kantonima iz točke I alineje b) ove odluke su:

- broj stanovnika;

- površina;

- broj učenika u osnovnom obrazovanju;

- broj učenika u srednjem obrazovanju.

Za primjenu navedenih kriterija koriste se podaci Federalnog zavoda za statistiku i Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine.

Sredstva iz točke I alineja a) se utvrđuju za potrebe zdravstva i uspostavljanje povoljnog stanja sigurnosti u Unsko-sanskom kantonu, na osnovu, Zaključka Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i ista će se doznačiti po stupanju na snagu Odluke.

Sredstva utvrđena u tački I alineja c) će se dodijeliti kao financijska podrška gradovima i općinama Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

III

 

 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine će posebnom odlukom utvrditi iznose sredstava koji će se doznačiti pojedinim kantonima, gradovima i općinama iz točke I alineja b) i c), dinamiku doznačavanja, te način izvještavanja o utrošenim sredstvima.

 

 

IV

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Federalno ministar­stvo financija - Federalno ministarstvo finansija.

 

 

V

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 735/2019

20. lipnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.