Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Viadi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH". br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 9. stavak (2) Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda ostvarenih po temelju naknada za priređivanje igara na sreću ("Službene novine Federacije BiH", br. 89/15 i 11/17), na prijedlog federalnog ministra kulture i sporta Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 183. sjednici, održanoj 20.06.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O UTVRĐIVANJU LISTE KORISNIKA I RASPODJELI

DIJELA PRIHODA OSTVARENIH PO TEMELJU NAKNADA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU

 

 

I

 

 

Odobrava se raspodjela dijela prihoda u iznosu od 434.547,61 KM uplaćenih u Proračun Federacije Bosne i Hercegovine u 2018. godini, ostvarenih po temelju naknada za priređivanje igara na sreću, kako slijedi:

a)     Iznos od 245.547.61 KM raspodjeljuje se za financi­ranje programa i projekata iz oblasti "Promoviranje kulture", sadržanih u odobrenom konačnom prijedlogu liste korisnika, nakon provedene procedure pojavnom natječaju (Privitak - Lista korisnika broj 1);

b)     Iznos od 189.000,00 KM raspodjeljuje se za financiranje programa i projekata iz oblasti "Promi­canje razvoja profesionalnog i amaterskog športa u cilju povećanja sredstava fonda za nagrađivanje za istaknute sportske rezultate" sadržanih u odobrenom konačnom prijedlogu liste korisnika, nakon provedene procedure pojavnom natječaju (Prilog - Lista korisnika broj 2); Lista korisnika broj l i Lista korisnika broj 2 iz stavka (1) ove točke, koje se nalaze u privitku ove odluke, čine njen sastavni dio.

 

 

II

 

 

Federalno ministarstvo kulture i športa će najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove odluke zaključiti pojedinačne ugovore o dodjeli sredstava sa svim korisnicima kojima su sredstva dodijeljena.

Ugovori iz stavka (1) ove točke će sadržavati odredbu, prema kojoj će se utvrditi obveza korisnika sredstava da najkasnije do 31.12.2019. godine Federalnom ministarstvu kulture i športa dostave izvješće o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava.

Korisnici sredstava su dužni u privitku izvješća iz stavka (2) ove točke, dostaviti i vjerodostojnu dokumentaciju na temelju koje se dokazuje namjenski utrošak sredstava.

 

 

III

 

 

Ukoliko korisnik sredstava, u roku određenom u stavku (2) točke II ove odluke, ne dostavi Federalnom ministarstvu kulture i športa izvješće o utrošku sredstava ili dodijeljena sredstva utroši suprotno propisanim kriterijima, dužan je na zahtjev Federalnog ministarstva kulture i športa izvršiti povrat sredstava.

Protiv korisnika sredstava koji ne izvrši povrat dodijeljenih sredstava sukladno stavku (1) ove točke, Federalno ministarstvo kulture i športa će sukladno zakonu, kod nadležnih sudskih organa poduzeti odgovarajuće mjere.

 

 

IV

 

 

Korisnici sredstava iz točke I ove odluke koji u ugovorenom roku ne dostave izvješće o utrošku sredstava ili dodijeljena sredstva utroše suprotno propisanim kriterijima, neće moći ostvariti pravo na dodjelu sredstava u naredne tri godine.

 

 

V

 

 

Federalno ministarstvo kulture i športa će najkasnije do 01. ožujka 2020. godine dostaviti Vladi Federacije Bosne i Hercegovine sveobuhvatnu informaciju o namjenskom utrošku sredstava dodijeljenih korisnicima iz točke I ove odluke.

 

 

VI

 

 

Za izvršenje ove odluke nadležni su Federalno ministarstvo kulture i športa/Federalno ministarstvo kulture i sporta i Federalno ministarstvo financija/Federalno ministarstvo finansija, svatko iz svoje nadležnosti, a sukladno članku 11. Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda ostvarenih po temelju naknada za priređivanje igara na sreću ("Službene novine Federacije BiH", br. 89/15 i 11/17).

 

 

VII

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 734/2019

20. lipnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.