Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 9. stav (2) Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću ("Službene novine Federacije BiH", br. 89/15 i 11/17), na prijedlog federalnog ministra kulture i sporta, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 183. sjednici, održanoj 20.06.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O UTVRĐIVANJU LISTE KORISNIKA I RASPODJELI

DIJELA PRIHODA OSTVARENIH PO OSNOVU NAKNADA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU

 

 

I

 

 

Odobrava se raspodjela dijela prihoda u iznosu od 434.547,61 KM uplaćenih u Budžet Federacije Bosne i Hercegovine u 2018. godini, ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću, kako slijedi:

a)     Iznos od 245.547,61 KM raspodjeljuje se za finansiranje programa i projekata iz oblasti "Promovisanje kulture", sadržanih u odobrenom konačnom prijedlogu liste korisnika, nakon provedene procedure po javnom konkursu (Prilog - Lista korisnika broj 1);

b)     Iznos od 189.000,00 KM raspodjeljuje se za finansiranje programa i projekata iz oblasti "Unapre­đenje razvoja profesionalnog i amaterskog sporta u cilju povećanja sredstava fonda za nagrađivanje za istaknute sportske rezultate" sadržanih u odobrenom konačnom prijedlogu liste korisnika, nakon provedene procedure pojavnom konkursu (Prilog - Lista korisnika broj 2);

Lista korisnika broj l i Lista korisnika broj 2 iz stava (1) ove tačke, koje se nalaze u prilogu ove odluke, čine njen sastavni dio.

 

 

II

 

 

Federalno ministarstvo kulture i sporta će najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove odluke zaključiti pojedinačne ugovore o dodjeli sredstava sa svim korisnicima kojima su sredstva dodijeljena.

Ugovori iz stava (1) ove tačke će sadržavati odredbu, prema kojoj će se utvrditi obaveza korisnika sredstava da najkasnije do 31.12.2019. godine Federalnom ministarstvu kulture i sporta dostave izvještaj o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava.

Korisnici sredstava su dužni u prilogu izvještaja iz stava (2) ove tačke, dostaviti i vjerodostojnu dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje namjenski utrošak sredstava.

 

 

III

 

 

Ukoliko korisnik sredstava, u roku pdređenom u stavu (2) tačke II ove odluke, ne dostavi Federalnom ministarstvu kulture i sporta izvještaj o utrošku sredstava ili dodijeljena sredstva utroši suprotno propisanim kriterijima, dužan je na zahtjev Federalnog ministarstva kulture i sporta izvršiti povrat sredstava.

Protiv korisnika sredstava koji ne izvrši povrat dodijeljenih sredstava u skladu sa stavom (1) ove tačke, Federalno ministarstvo kulture i sporta će u skladu sa zakonom, kod nadležnih sudskih organa poduzeti odgovarajuće mjere.

 

 

IV

 

 

Korisnici sredstava iz tačke I ove odluke koji u ugovorenom roku ne dostave izvještaj o utrošku sredstava ili dodijeljena sredstva utroše suprotno propisanim kriterijima, neće moći ostvariti pravo na dodjelu sredstava u naredne tri godine.

 

 

V

 

 

Federalno ministarstvo kulture i sporta će najkasnije do 01. marta 2020. godine dostaviti Vladi Federacije Bosne i Hercegovine sveobuhvatnu informaciju o namjenskom utrošku sredstava dodijeljenih korisnicima iz tačke I ove odluke.

 

 

VI

 

 

Za izvršenje ove odluke nadležni su Federalno ministarstvo kulture i sporta/Federalno ministarstvo kulture i športa i Federal­no ministarstvo finansija/Federalno ministarstvo financija, svako iz svoje nadležnosti, a u skladu sa članom 11. Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću ("Službene novine Federacije BiH", br. 89/15 i 11/17).

 

 

VII

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 734/2019

20. juna 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.