Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 183. sjednici, održanoj 20.06.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA KORIŠTENJE

ZEMLJIŠNIH ČESTOCA JAVNOG DOBRA ZA POTREBE

IZGRADNJE AUTOCESTA NA TRASI KORIDORA VC

DIONICA MOSTARJUG – BUNA, PODDIONICA TUNEL

KVANJ-BUNA

 

 

I

 

 

Daje se saglasnost za korištenje nekretnina označenih kao javno dobro i to:

1.     k.č. 337 (1725) u površini od 435 m2, upisana u zk. ul. broj 102 k.o. Gubavica, posjedovni list br. 28 k.o. Gubavica;

2.     k.č. 513/9 u površini od 138 m2, nastala cijepanjem od k.č. 513/6-put, u površini od 1570 m2, upisana u zk. ul. broj 1238 k.o. Hodbina (nova k,č. 569/1, posjedovni list br. 69 k.o. Hodbina).

 

 

II

 

 

Status zemljišnih čestica iz tačke I ove odluke ostaje nepromijenjen, odnosno iste ostaju upisane u zemljišno-knjižnu evidenciju kao javno dobro.

 

 

III

 

 

Saglasnost za ulazak u posjed i izvođenje zahvata na nekretninama iz tačke I ove odluke daje se JP Autoceste F BiH d.o.o. Mostar, radi izgradnje autoceste na trasi Koridora Vc, dionica Mostar Jug - Buna, poddionica Tunel Kvanj - Buna.

 

 

IV

 

 

Davanjem na korištenje zemljišnih čestica javnog dobra iz tačke I ove odluke uređuju se stvarno-pravni odnosi između Federacije BiH i JP Autoceste FBiH d.o.o.

 

 

V

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 733/2019

20. juna 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.