Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 183. sjednici, održanoj 20.06.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O RADU FONDA ZA

STUDENTSKE ZAJMOVE FEDERACIJE

BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2018. GODINU S

FINANSIJSKIM IZVJEŠTAJEM ZA 2018. GODINU

 

 

I

 

 

Usvaja se Izvještaj o radu Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu s Finansijskim izvještajem za 2018. godinu, u tekstu koji je usvojio Upravni odbor Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 732/2019

20. juna 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.