Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 43. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 183. sjednici, održanoj 20.06.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O ODOBRAVANJU RASPOREĐIVANJA SREDSTAVA

SA POSEBNOG NAMJENSKOG TRANSAKCIJSKOG

RAČUNA BROJ 1027080000032067 OTVORENOG KAO

PODRAČUN U OKVIRU JRR VLADI FEDERACIJE

BOSNE I HERCEGOVINE - GENERALNOM TAJNIŠTVU

VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

Vladi Federacije Bosne i Hercegovine - Generalnom tajništvu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine odobrava se raspoređivanje sredstava uplaćenih od Švedske, za projekat "Jačanje kapaciteta za monitoring i koordinaciju procesa EU integracija u Federaciji Bosne i Hercegovine" (u daljem tekstu: Projekat) sa SIDA-inim doprinosom broj 11324, na poseban namjenski transakcijski račun broj 1027080000032067, otvoren kao Podračun u okviru JRR-a u iznosu od 64.953,84 KM.

 

 

II

 

 

Sredstva iz točke I ove odluke raspoređuju se na sljedeće ekonomske kodove:

 

-

613100- Putni troškovi

11.000,00 KM

-

613900 - Ugovorene i druge posebne usluge

53.953. 84 KM

Ukupno:

64.953.84 KM

 

 

III

 

 

Uključivanje sredstava u operativni proračun izvršit će se na Projekt 3001087, izvor sredstava/fond "40".

 

 

IV

 

 

O izvršenju proračuna Projekta vodit će se posebno knjigovodstvo, a Vlada Federacije Bosne i Hercegovine - Gene­ralno tajništvo Vlade Federacije Bosne i Hercegovine će suklad­no točki 15. Naputka o otvaranju posebnih namjenskih transakcij­skih računa, načinu planiranja, prikupljanja, evidentiranja i raspolaganja sredstvima sa posebnih namjenskih transakcijskih računa otvorenih kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Riznice ("Službene novine Federacije BiH", broj 44/17) i Pravilnikom o financijskom izvješćivanju i godišnjem obračunu Proračuna u Federaciji BiH", br. 69/14, 14/15, 04/16 i 19/18) sačinjavati periodična i godišnja izvješća o namjenskom utrošku sredstava Federalnom ministarstvu financija/Federalnom ministarstvu finansija - Sektor za proračun i javne rashode.

 

 

V

 

 

Za realiziranje ove odluke zadužuju se Federalno ministar­stvo financija/Federalno ministarstvo finansija i Vlada Federacije Bosne i Hercegovine - Generalno tajništvo Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

VI

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 731/2019

20. lipnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.