Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 183. sjednici, održanoj 20.06.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG

ODBORA JU FEDERALNE NOVINSKE AGENCIJE

BROJ UO-01-186-1/19

 

 

I

 

 

Daje se saglasnost na Odluku Upravnog odbora o osnivanju podružnice. JU Federalna novinska agencija u Tuzli, broj UO-01-186-1/19 od 25.03.2019. godine.

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 728/2019

20. juna 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.