Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i elana 7. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 1.69. sjednici, održanoj 17.01.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O UTVRĐIVANJU KRITERIJA ZA IZBOR I

IMENOVANJE ZAMJENIKA DIREKTORA

FINANSIJSKO-INFORMATIČKE AGENCIJE

 

 

I

 

 

Ovom odlukom propisuju se opći i posebni kriteriji za izbor i imenovanje zamjenika direktora Finansijsko-informatiččČke agencije.

 

 

II

 

 

Opći kriteriji za izbor i imenovanje zamjenika direktora Finansijsko-informatičke agencije su:

- daje stariji od 18 godina;

- državljanstvo Bosne i Hercegovine;

- da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objave konkursa za izbor i imenovanje zamjenika direktora Finansijsko-informatičke agencije;

- da se na njega ne odnosi član IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine;

- da nije izabrani zvaničnik, nosilac javnih funkcija, savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/08) i Zakons o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 16/02, 14/03, 12/04, 63/08, 18/12, 87/13 i 41/16);

- da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13);

- da nije osuđivan za krivična djela koja ga čine nedostojnim za obavljanje    funkcije zamjenika direktora Finansijsko-informatičke agencije.

 

 

III

 

 

Posebni kriteriji za izbor i imenovanje zamjenika direktora Finansijsko-informatičke agencije su:

- najmanje visoka stručna sprema (VII stepen), odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, završen ekonomski fakultet, elektrotehnički fakultet ili fakultet informatike;

- najmanje 5 godina radnog iskustva nakon sticanja visoke stručne spreme na finansijskim, informatičkim ili srodnim poslovima i da je na tim poslovima stekao visok ugled stručnjaka, te da posjeduje visoke moralne osobine za obavljanje povjerene funkcije;

- da mu presudom nije zabranjeno obavljanje aktivnosti iz nadležnosti Finansijsko-informatičke agencije;

- da nema privatni finansijski interes u Finansijsko-informatičkoj agenciji;

- da nije starij i od 65 godina na dan imenovanja;

- da u momentu stupanja na dužnost nije predsjednik ili član upravnog, odnosno nadzornog odbora ili odbora za reviziju ili zastupnik nekog pravnog lica.

 

 

IV

 

 

Prilikom procjene kvalifikacija i iskustva svih kandidata uzet će se u obzir i sljedeći kriteriji:

- rezultati ostvareni u dosadašnjem radu;

- sposobnost za upravljanja finansijskim sredstvima i ljudskim resursima, kao i sklonost timskom radu;

- organizacijske i komunikacijske sposobnosti.

Kriteriji iz stava l. ove tačke bodovat će se ocjenama od l do 5.

 

 

V

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 51/2019  

17. januara 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.