Temeljem članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi s člankom 232. Zakona o gospodarskim društvima ("Službene novine Federacije BiH", broj 81/15), kao ovlašteni dioničar u Gospodarskom društvu "Energoinvest - Comet" d.d. Sarajevo u kojem ovlasti temeljem većinskog sudjelovanja državnog kapitala vrši na temelju odredaba Uredbe o vršenju ovlasti u gospodarskim društvima sa sudjelovanjem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 20/16, 3/17, 9/17, 69/17 i 96/17), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 183. sjednici, održanoj 20.06.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O SAZIVANJU SKUPŠTINE DIONIČARA

GOSPODARSKOG DRUŠTVA "ENERGOINVEST -

COMET" D.D. SARAJEVO

 

 

I

 

 

Saziva se Skupština dioničara Gospodarskog društva "Energoinvest - Comet" d.d. Sarajevo (u daljem tekstu: Društvo) koja će se održati dana 05.08.2019. godine u poslovnim prostorijama Društva na adresi Hamdije Čemerlića bb, Sarajevo, sa početkom u 11,00 sati.

Zadužuje se Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da o sazivanju Skupštine obavijesti Povjerenstvo za vrijednosne papire u Federaciji Bosne i Hercegovine, da pribavi Listu dioničara kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine i da preduzme i druge potrebne radnje neophodne za održavanje Skupštine Društva.

 

 

II

 

 

Za Skupštinu se utvrđuje slijedeći dnevni red:

1.     Izbor radnih tijela Skupštine:

a)     Izbor predsjednika Skupštine,

b)     Izbor zapisničara i dva ovjerivača zapisnika,

2.     Donošenje Statuta Gospodarskog društva "Energoinvest - Comet" d. d. Sarajevo,

3.     Donošenje Odluke o privremenom imenovanju članova Nadzornog odbora Gospodarskog društva "Energoinvest - Comet" d. d. Sarajevo.

 

 

III

 

 

Radom Skupštine će do izbora predsjednika predsjedavati prisutni dioničar ili punomoćnik dioničara sa najvećim brojem dionica s pravom glasa. Skupština će većinom glasova, između nazočnih dioničara i punomoćnika dioničara, izabrati predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika. Utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja na Skupštini vrši Odbor za glasovanje u sastavu od tri člana i to:

1)     Taiba Purišević, predsjednik;

2)     Dženita Mešević, član;

3)     Maida Hajdarević, član,

Zamjenski članovi Odbora za glasovanje su:

1)     Selma Hadžiavdić, zamjenik predsjednika;

2)     Šejla Hadžiavdić, zamjenik člana;

3)     Ena Hajdarević, zamjenik člana

Zapisnik sa Skupštine će voditi Elbisa Zagorčić.

 

 

IV

 

 

Dioničar ili grupa dioničara s najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedlog odluka Skupštine dioničara najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavijesti o sazivanju Skupštine.

Prijedlozi se dostavljaju u pisanom obliku, neposredno ili preporučenom poštom na adresu Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije ul. Alekse Šantića bb, Mostar najkasnije 8 (osam) dana od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine.

 

 

V

 

 

Pravo odlučivanja na Skupštini imaju dioničari koji se nalaze na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine 30 dana prije održavanja Skupštine ih posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku, ako on pada u neradni dan. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine dioničar može ostvariti osobno ili puteni ovlaštenog punomoćnika.

 

 

VI

 

 

Svaki zainteresirani dioničar dužan je podnijeti prijavu za sudjelovanje u radu i odlučivanju na Skupštini dioničara Gospodarskog društva "Energoinvest - Comet" d.d. Sarajevo izravno ili posredstvom punomoćnika, temeljem koje će mu se izdati potvrda o podnijetoj prijavi sa podacima o sudjelovanju u radu i odlučivanju na Skupštini dioničara.

Rok za podnošenje prijave je najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine.

 

 

VII

 

 

Materijali predviđeni dnevnim redom za održavanje Skupštine bit će dostupni na uvid svakom zainteresiranom dioničaru odnosno punomoćniku, svakog radnog dana od 8 do 14 sati u prostorijama Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, ul. Alekse Šantića bb, Mostar, počev od dana objavljivanja ovog. obavještenja do dana koji prethodi danu predviđenom za održavanje Skupštine.

 

 

VIII

 

 

Zadužuje se Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da sukladno članku 230. Zakona o gospodarskim društvima objavi Obavijest o sazivanju Skupštine dioničara Gospodarskog društva "Energoinvest - Coniet" d.d. Sarajevo u dnevnim novinama "Dnevni avaz".

 

 

IX

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 715/2019

20. lipnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.