Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 232. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", broj 81/15), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, kao ovlašteni dioničar u Privrednom društvu "Energoinvest - Comet" d.d. Sarajevo u kojem ovlaštenja po osnovu većinskog učešća državnog kapitala vrši na osnovu odredaba Uredbe o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 20/16, 3/17, 9/17, 69/17 i 96/17), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 183. sjednici, održanoj 20.06.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O SAZIVANJU SKUPŠTINE DIONIČARA PRIVREDNOG

DRUŠTVA "ENERGOINVEST - COMET" D.D. SARAJEVO

 

 

I

 

 

Saziva se Skupština dioničara Privrednog društva "Energoinvest - Comet" d.d. Sarajevo (u daljem tekstu: Društvo) koja će se održati dana 05.08.2019. godine u poslovnim prostorijama Društva na adresi Hamdije Ćemerlića bb, Sarajevo, sa početkom u 11.00 sati.

Zadužuje se Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da o sazivanju Skupštine obavijesti Komisiju za vrijednosne papire u Federaciji Bosne i Hercegovine, da pribavi Listu dioničara kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine i da preduzme i druge potrebne radnje neophodne za održavanje skupštine Društva.

 

 

II

 

 

Za Skupštinu se utvrđuje slijedeći dnevni red:

1.     Izbor radnih tijela Skupštine:

a)     Izbor predsjednika Skupštine,

b)     Izbor zapisničara i dva ovjerivača zapisnika,

2.     Donošenje Statuta Privrednog društva "Energoinvest -Comet" d.d. Sarajevo,

3.     Donošenje Odluke o privremenom imenovanju članova Nadzornog odbora   Privrednog društva - "Energoinvest - Comet" d. d. Sarajevo.

 

 

III

 

 

Radom Skupštine će do izbora predsjednika predsjedavati prisutni dioničar ili punomoćnik dioničara sa najvećim brojem dionica s pravom glasa. Skupština će većinom glasova, između prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara, izabrati predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika. Utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja na Skupštini vrši Odbor za glasanje u sastavu od tri člana i to:

1)     Taiba Purišević, predsjednik;

2)     Dženita Mešević, član;

3)     Maida Hajdarević, član.

Zamjenski članovi Odbora za glasanje su:

l)      Selma Hadžiavdić, zamjenik predsjednika;

2)     Šejla Hadžiavdić, zamjenik člana;

3)     Ena Hajdarević, zamjenik člana.

Zapisnik sa Skupštine će voditi Elbisa Zagorčić.

 

 

IV

 

 

Dioničar ili grupa dioničara s najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedlog odluka Skupštine dioničara najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine.

Prijedlozi se dostavljaju u pisanom obliku, neposredno ili preporučenom poštom na adresu Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije ul. Alekse Šantića bb, Mostar najkasnije 8 (osam) dana od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine.

 

 

V

 

 

Pravo odlučivanja na Skupštini imaju dioničari koji se nalaze na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine 30 dana prije održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku, ako on pada u neradni dan. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine dioničar može ostvariti lično ili putem ovlaštenog punomoćnika.

 

 

VI

 

 

Svaki zainteresovani dioničar dužan je podnijeti prijavu za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini dioničara Privrednog društva "Energoinvest - Comet" d.d. Sarajevo neposredno ili posredstvom punomoćnika, na osnovu koje će mu se izdati potvrda o podnijetoj prijavi sa podacima o učešću u radu i odlučivanju na Skupštini dioničara.

Rok za podnošenje prijave je najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine.

 

 

VII

 

 

Materijali predviđeni dnevnim redom za održavanje Skupštine bit će dostupni na uvid svakom zainteresovanom dioničaru odnosno punomoćniku,svakog radnog dana od 8 do 14 sati u prostorijama Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, ul. Alekse Šantića bb, Mostar, počev od dana objavljivanja ovog obavještenja do dana koji prethodi danu predviđenom za održavanje Skupštine.

 

 

VIII

 

 

Zadužuje se Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da, u skladu sa članom 230. Zakona o privrednim društvima, objavi Obavještenje o sazivanju Skupštine dioničara Privrednog društva "Energoinvest - Comet" d.d. Sarajevo u dnevnim novinama "Dnevni avaz".

 

 

IX

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 715/2019

20. juna 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.