Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 183. sjednici, održanoj 20.06.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU ZA

ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I

HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI PRIVREDNOG

DRUŠTVA RMU "BANOVIĆI" D.D. BANOVIĆI

 

 

I

 

 

Amiru (Bajro) Halilčeviću daje se ovlaštenje da, u svojstvu punomoćnika, zastupa Vladu Federacije Bosne i Hercegovine na 27. (dvadesetsedmoj) redovnoj sjednici Skupštine Privrednog društva FMU "Banovići" d.d. Banovići.

 

 

II

 

 

Fadil Novalić, premijer Federacije Bosne i Hercegovine, ovlašćuje se za potpisivanje pojedinačne prijave i punomoći sa obavezujućim uputstvom o načinu glasanja po pojedinim tačkama Dnevnog reda 27. (dvadesetsedme) redovne sjednice Skupštine Privrednog društva RMU "Banovići" d.d. Banovići, zakazane za dan 28.06.2019. godine.

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 714/2019

20. juna 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.