Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi tačke III Odluke o osnivanju posebnog fonda Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine i načinu korištenja novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 17/17), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 183. sjednici, održanoj 20.06.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O ODOBRAVANJU INTERVENTNE NOVČANE

POZAJMICE IZ DIJELA NOVČANIH SREDSTAVA

OSTVARENIH PRODAJOM PREDUZEĆA IZ NADLEŽNOSTI AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U

FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE ZA

FINANSIRANJE AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U

FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

U 2019. GODINI

 

 

I

 

 

Ovom odlukom Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, u funkciji Skupštine Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine daje saglasnost za odobravanje interventne novčane pozajmice iz dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za finansiranje Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH u 2019. godini u iznosu od 750.000,00 KM. Sredstva su deponovana na transakcijskom računu posebnog fonda Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine, otvorenog kod Centralne banke Bosne i Hercegovine, a koja će biti doznačena na račun Agenciji za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine broj 1540011100651792 kod Lntesa Sanpaolo banke.

 

 

II

 

 

Finansijskim planom Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, na koji je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine dala saglasnost, utvrđena je namjena korištenja ovih sredstava. Povrat sredstava Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine izvršit će iz naplaćenih sredstava ostvarenih prvom prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, namijenjenih za finansiranje Agencije.

 

 

III

 

 

Sredstva iz tačke I ove odluke će biti uplaćena od strane Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine na transakcijski račun Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, nakon što Razvojna banka Federacije Bosne i Hercegovine i Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine potpišu Ugovor o novčanoj pozajmici, kojim će biti precizno definisana prava i obaveze ugovornih strana.

 

 

IV

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Razvojna banka Federacije Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, svako u okviru svoje nadležnosti.

 

 

V

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 698/2019

20. juna 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.