Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), člana 9. stav (1) Uredbe o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercego­vine ("Službene novine Federacije BiH", br. 20/16, 3/17, 9/17, 69/17 i 96/17), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 182. sjednici, održanoj 10.06.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O PONOVNOM RASPISIVANJU JAVNOG KONKURSA

ZA IZBOR I NOMINIRANJE ZA IMENOVANJE

ČLANOVA NADZORNOG ODBORA U PRIVREDNOM

DRUŠTVU "SARAJEVOPUTEVI" D.D. SARAJEVO

 

 

I

 

 

Pokreće se ponovni postupak za izbor i nominiranje za imenovanje članova Nadzornog odbora ispred državnog kapitala u Privrednom društvu:

"SARAJEVOPUTEVI" d.d. Sarajevo, 2 člana.

 

 

II

 

 

Postupak iz tačke I ove odluke provest će Komisija koju je imenovala Vlada Federacije Bosne i Hercegovine Odlukom o osnivanju Komisije za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala u kojima nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine vrši Vlada Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 70/15, 3/16, 18/17, 37/17, 35/18 i 70/18) sa zadatkom da, u skladu sa Odlukom o utvrđivanju kriterija za izbor i nominiranje za imenovanje članova Nadzornog odbora u Privrednom društvu "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo, sačini listu sa užim izborom kandidata koji ispunjavaju kriterije za imenovanje, po potrebi prikupi dodatne informacije o kandidatima, obavi intervju sa kandidatima i nakon toga, pismenom preporukom predloži Vladi Federacije Bosne i Hercegovine rang-listu sa najboljim kandidatima na dalje razmatranje.

Listu kandidata i zapisnik s kopijom svih prijava kandidata i dostavljenih dokaza Komisija je dužna dostaviti Vladi Federacije Bosne i Hercegovine na izbor i imenovanje.

 

 

III

 

 

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominiranje za imenovanje članova Nadzornog odbora u "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo ("Službene novine Federacije BiH", broj 86/17).

 

 

IV

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 688/2019

10. juna 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.