Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 5ST02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi sa člankom 7., Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 182. sjednici održanoj 10.06.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O UTVRĐIVANJU KRITERIJA ZA IZBOR I

NOMINIRANJE ZA IMENOVANJE ČLANOVA

NADZORNOG ODBORA U GOSPODARSKOM

DRUŠTVU "SARAJEVOPUTEVI" D.D. SARAJEVO

 

 

I

 

 

Ovom odlukom bliže se utvrđuju kriteriji za izbor i nominiranje za imenovanje članova Nadzornog odbora ispred državnog kapitala u Gospodarskom društvu:

"Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo, 2 člana.

 

 

II

 

 

Kandidati za imenovanje na funkcije iz točke I ove odluke dužni su da ispunjavaju sljedeće kriterije;

a)     Opći kriteriji:

1.     da je stariji od 18 godina,

2.     da nije otpušten iz državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini u Bosni i Hercegovini u razdoblju od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,

3.     da se na njega ne odnosi članak IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine,

b)     Posebni kriteriji:

1.     da je državljanin Bosne i Hercegovine,

2.     da je osoba sa visokom stručnom spremom, odnosno visokim obrazovanjem prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava . studiranja, sa stručnim znanjem iz okvira djelatnosti društva i upućeno u sadržaj i način rada organa upravljanja gospodarskih društava,

3.     višegodišnje radno iskustvo u struci,

4.     da nije osuđivan za kazneno djelo i za gospodarski prijestup nespojiv sa dužnošću u nadzornom odboru, pet godina od dana pravomoćne presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne,

5.     da nije osoba kojoj je presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti nadzornog odbora u koji se kandiduje,

6.     da nije na funkciji u političkoj stranci,

7.     da nema privatni/financijski interes u gospodarskom društvu u čiji se nadzorni odbor kandiduje,

8.     da nije direktor ili član uprave društva,

9.     da nije izabrani zvaničnik, nositelj izvršnih funkcija ili savjetnik glede Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 13/02, 16/02, 14/03, 12/04 i 63/08) i Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/08),

10.   da nije osoba koju isključuju odredbe Zakona o gospodarskim društvima ("Službene novine Federacije BiH", broj 81/15),

11.   da nije osoba koju isključuju odredbe Uredbe o vršenju ovlasti u gospodarskim društvima sa sudjelovanjem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 20/16, 03/17, 9/17, 69/17 i 96/17) i

12.   da ne postoje druge zakonske smetnje za obavljanje poslova u nadzornom odboru u koji se kandiduje.

c)     Prigodom  procjene kvalifikacija i  iskustava svih kandidata uzet će se u obzir i sljedeće:

1.     sposobnost prepoznavanja, zastupanja i zaštite interesa gospodarskog društva i uvažavanja interesa drugih zainteresiranih sudionika,

2.     sposobnost za savjesno, odlučno, odgovorno i profesionalno obavljanje upražnjene pozicije,

3.     izražena individualnost, inicijativnost, neovisnost u radu i donošenju odluka,

4.     komunikacijske i organizacijske sposobnosti,

5.     znanja i sposobnosti razumijevanja poslovnih izvješća, poznavanje gospodarskog prava i ukupnog zakonodavstva na području djelovanja nadzornih odbora, korporativnog upravljanja i strategije poslovne etike,

6.     sposobnost upravljanja financijskim i ljudskim resursima i sklonost timskom radu,

7.     rezultati rada ostvareni tijekom karijere.

 

 

III

 

 

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i nominiranje za imenovanje članova Nadzornog odbora u "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo ("Službene novine Federacije BiH", broj 86/17).

 

 

IV

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 687/2019

10. lipnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.