Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 7. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 182. sjednici održanoj 10.06.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O UTVRĐIVANJU KRITERIJA ZA IZBOR I

NOMINIRANJE ZA IMENOVANJE ČLANOVA

NADZORNOG ODBORA U PRIVREDNOM DRUŠTVU

"SARAJEVOPUTEVI" D.D. SARAJEVO

 

 

I

 

 

Ovom odlukom bliže se utvrđuju kriteriji za izbor i nominiranje za imenovanje članova Nadzornog odbora ispred državnog kapitala u Privrednom društvu:

"Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo, 2 člana.

 

 

II

 

 

Kandidati za imenovanje na funkcije iz tačke I ove odluke dužni su da ispunjavaju sljedeće kriterije:

a)     Opći kriteriji:

1.     da je stariji od 18 godina,

2.     da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,

3.     da se na njega ne odnosi član IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine,

b)     Posebni kriteriji:

1.     da je dežavljanin Bosne i Hercegovine,

2.     da je lice sa visokom stručnom spremom, odnosno visokim obrazovanjem prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, sa stručnim znanjem iz okvira djelatnosti društva i upućeno u sadržaj i način rada organa upravljanja privrednih društava,

3.     višegodišnje radno iskustvo u struci,

4.     da nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prijestup nespojiv sa dužnošću u nadzornom odboru, pet godina od dana pravomoćne presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne,

5.     da nije lice kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti nadzornog odbora u koji se kandiduje,

6.     da nije na funkciji u političkoj stranci,

7.     da nema privatni/finansijski interes u privrednom društvu u čiji se nadzorni odbor kandiduje,

8.     da nije direktor ili član uprave društva,

9.     da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 13/02, 16/02, 14/03, 12/04 i 63/08) i Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine {"Službene novine Federacije BiH", broj 70/08),

10.   da nije lice kojeg isključuju odredbe Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", broj 81/15),

11.   da nije lice kojeg isključuju odredbe Uredbe o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 20/16, 03/17, 9/17, 69/17 i 96/17) i

12.   da ne postoje druge zakonske smetnje za obavljanje poslova u nadzornom odboru u koji se kandiduje.

c)     Prilikom procjene kvalifikacija i iskustava svih kandidata uzet će se u obzir i sljedeće:

1.     sposobnost prepoznavanja, zastupanja i zaštite interesa privrednog društva i uvažavanja interesa drugih zainteresiranih učesnika,

2.     sposobnost za savjesno, odlučno, odgovorno i profesionalno obavljanje upražnjene pozicije,

3.     izražena individualnost, inicijativnost, nezavisnost u radu i donošenju odluka,

4.     komunikacijske i organizacijske sposobnosti,

5.     znanja i sposobnosti razumijevanja poslovnih izvještaja, poznavanje privrednog prava i ukupnog zakonodavstva na području djelovanja nadzornih odbora, korporativnog upravljanja i strategije poslovne etike,

6.     sposobnost upravljanja finansijskim i ljudskim resursima i sklonost timskom radu,

7.     rezultati rada ostvareni tokom karijere.

 

 

III

 

 

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i nominiranje za imenovanje članova Nadzornog odbora u "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo ("Službene novine Federacije BiH", broj 86/17).

 

 

IV

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od  dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 687/2019

10. juna 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.