Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br, 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), člana 26. stav (9) Zakona o energijskoj efikasnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH" broj 22/17) i člana 25. stav (1) Uredbe o provođenju energijskih audita i izdavanju energtjskog certifikata ("Službene novine Federacije BiH", broj 87/18), na prijedlog federalnog ministra prostornog uređenja, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 182. sjednici, održanoj 10.06.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O NAJVIŠIM IZNOSIMA NAKNADE

ZA USLUGE ENERGIJSKOG AUDITA

 

 

I

 

 

Ovom odlukom propisuje se najviši iznos naknade za usluge energijskog audita zgrade (u daljem tekstu; Naknada) ovisno o:

- o vrsti i površini zgrade, odnosno dijela zgrade, ili samostalne upotrebne cjeline za koju se vrši energijski audit,

- obima, sadržaja i kompletnosti tehničke dokumenta­cije prema priloženim tabelama 1.1.; 1.2. i 1.3.; koje su sastavni dio ove odluke (u daljem tekstu: Tabele). Za površine između graničnih vrijednosti iskazanih u tabelama najviša   cijena Naknade određuje se linearnom interpolacijom.

U površinu zgrade za koju se energijski audit vrši ne uračunava se korisna površina zaokruženih funkcionalnih cjelina zgrade koje se ne griju.

 

 

II

 

 

Iznos Naknade iz tačke I ove odluke uključuje različite vrijednosti Naknade za postojeće zgrade i nove zgrade, a u odnosu na namjenu, složenost tehničkog sistema i opremu koju tehnički sistem obuhvata.

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 685/2019

10. juna 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.