Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi sa čl. 6., 7. i 8, Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine  ("Službene novine Federacije 'BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13) i člankom 9. stavak (3) točka b) Zakona o Agenciji za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 56/04), Vlada Federacije Bosne i Flercegovine, na 182. sjednici, održanoj 10.06.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O OBJAVLJIVANJU JAVNOG OGLASA I KRITERIJIMA

ZA IZBOR I IMENOVANJE JEDNOG ČLANA

UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA UNAPREĐENJE

STRANIH INVESTICIJA U BOSNI I HERCEGOVINI - FIPA

 

 

I

 

 

Ovom odlukom objavljuje se Javni oglas i propisuju kriteriji za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni Hercegovini -FIPA (u daljem tekstu: Upravni odbor FIPA), kojeg imenuje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine.

Javni oglas će se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH", "Dnevnom avazu" i "Večernjem listu".

 

 

II

 

 

U Upravni odbor FIPA-e imenuje se 9 članova, od kojih jednog člana imenuje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine.

Članovi Upravnog odbora FlPA-e imenuju se na razdoblje od dvije (2) godine.

Članovi Upravnog odbora ne zasnivaju radni odnos u FIPA-i i ostvaruju pravo na naknadu sukladno aktima FIPA-e.

 

 

III

 

 

Nadležnosti Upravnog odbora FIPA-e su:

a)     Predlaganje strateških ciljeva FIPA-e, kroz suradnju sa Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, vladama entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine,

b)     Predlaganje poslovne strategije, poslovnog plana FIPA-e,

c)     Razmatranje realiziranja i ostvarivanja ciljeva i plana FIPA-e.

 

 

IV

 

 

Svi kandidati prijavljeni na oglas za upražnjenu poziciju člana Upravnog odbora FIPA-e dužni su ispunjavati sljedeće uvjete:

A) Opći uvjeti:

- da je državljanin Bosne i Hercegovine,

- da posjeduje VSS/V1I stupanj stručne spreme, odnos­no visoko obrazovanje prvog ciklusa (koje se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja,

- diploma visokog obrazovanja fakulteta društvenog ili tehničkog smjera,

- da je stariji od 18 godina,

- da nije otpušten iz državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini u Bosni i Hercegovini (bilo na razini države ili entiteta u razdoblju od tri godine prije objavljivanja oglasa za upražnjenu poziciju),

- da se na njega ne odnosi članak IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine,

- da nije pravosnažno osuđivan za kazneno djelo protiv imovine, privrede,   ustavnog poretka, zlouporabe službenog položaja i druge odgovorne dužnosti kao i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak,

- da nije na funkciji u političkoj stranci.

 

B) Posebni uvjeti:

- iskustvo u struci najmanje pet godina od dana stjecanja VSS/VII stupnja stručne spreme,

- poznavanje zakonodavstva u Bosni i Hercegovini, ekonomskog i financijskog okvira, poreskog sustava, industrijskog okruženja i privrednih tokova na državnoj i međunarodnoj razini,

- poželjno poznavanje stranog jezika.

Pored općih i posebnih uvjeta, kao kriteriji će se posebno vrednovati:

- rezultati ostvareni u dosadašnjem radu,

- sposobnost upravljanja financijskim sredstvima i ljudskim potencijalima,

- sklonost timskom radu,

- komunikacijske sposobnosti.

 

 

V

 

 

Svaki prijavljeni kandidat na upražnjenu poziciju ne smije imati izravan ili neizravan interes u odnosu na rad FIPA-e i Upravnog odbora FlPA-e, što bi moglo utjecati na zakonitost, objektivnost i nepristranost u vršenju njegove funkcije u Upravnom odboru.

 

 

VI

 

 

Uz prijavu, sa kraćom biografijom i prikaz kretanja u službi s naznakom poslova koji mogu pokazati da posjeduju iskustvo i poznavanje zakonodavstva Bosne i Hercegovine, ekonomskog i financijskog okvira, poreskog sustava, industrijskog okruženja i gospodarskih tokova na državnoj i međunarodnoj razini, kandidati su dužni da dostave dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta i to:

- diploma o završenoj visokoj školskoj spremi,

- uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),

- uvjerenje da nije kažnjavan za kazneno djelo i gospodarski prijestup i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca),

- uvjerenje/potvrdu o radnom iskustvu u struci najmanje pet godina od dana  stjecanja  VSS/VII stupnja stručne spreme,

- uvjerenje o poznavanju stranog jezika,

- ovjerenu izjavu: da nema izravan i neizravan pravni interes u FIPA-i i UO FIPA-e,

- da nije na funkciji u političkoj stranci,

- da nije otpušten iz državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini u Bosni i Hercegovini (bilo na razini države ili entiteta) u razdoblju od tri godine prije objavljivanja oglasa za upražnjenu poziciju,

- da se na njega ne odnosi članak IX. l. Ustava Bosne i Hercegovine.

 

 

VII

 

 

Proceduru predviđenu za oglašavanje, vrednovanje kandidata prijavljenih za upražnjenu poziciju i predlaganje liste uspješnih kandidata, sukladno Zakonu o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 13/03, 34/03 i 65/13) provodi Povjerenstvo za izbor kandidata za upražnjenu poziciju člana Upravnog odbora Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini - FIPA, koju imenuje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

VIII

 

 

Danom stupanja na Snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o raspisivanju javnog natječaja i kriterijima za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini - FIPA V broj 838/2014 od 05.05.2014. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 36/14) i Odluka o raspisivanju javnog natječaja i kriterijima za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini - FIPA V broj 1750/2016 od 16.09.2016. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 75/16) i poništava se Javni natječaj za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini - FIPA, objavljen u "Službenim novinama Federacije BiH", broj 84/16 od 26.10.2016. godine, dnevnom "Dnevnom avazu" i "Večernjem listu" od 26.10.2016. godine.

 

 

IX

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 682/2019

10. lipnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.