Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa čl. 6., 7. i 8. Za­kona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13) i članom 9. stav (3) tačka b) Zakona o Agenciji za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 56/04), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 182. sjednici, održanoj 10.06.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O OBJAVLJIVANJU JAVNOG OGLASA I KRITERIJIMA

ZA IZBOR I IMENOVANJE JEDNOG ČLANA

UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA UNAPREĐENJE

STRANIH INVESTICIJA U BOSNI I HERCEGOVINI - FIPA

 

 

I

 

 

Ovom odlukom objavljuje se Javni oglas i propisuju kriteriji za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni Hercegovini -FIPA (u daljem tekstu: Upravni odbor FIPA), kojeg imenuje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine.

Javni oglas će se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH", "Dnevnom avazu" i "Večernjem listu".

 

 

II

 

 

U Upravni odbor FIPA-e imenuje se 9 članova, od kojih jednog člana imenuje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine.

Članovi Upravnog odbora FIPA-e imenuju se na period od dvije (2) godine.

Članovi Upravnog odbora ne zasnivaju radni odnos u FIPA-i i ostvaruju pravo na naknadu u skladu sa aktima FIPA-e.

 

 

III

 

 

Nadležnosti Upravnog odbora FIPA-e su:

a)     Predlaganje strateških ciljeva FIPA-e, kroz saradnju sa Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, vladama entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine,

b)     Predlaganje poslovne strategije, poslovnog plana FIPA-e,

c)     Razmatranje realizacije i ostvarivanja ciljeva i plana FIPA-e.

 

 

IV

 

 

Svi kandidati prijavljeni na oglas za upražnjenu poziciju člana Upravnog odbora FIPA-e dužni su ispunjavati sljedeće uslove:.

A) Opći uslovi:

- da je državljanin Bosne i Hercegovine,

- da posjeduje VSS/VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koje se vrednuje sa 240  ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja,  

- diploma visokog obrazovanja fakulteta društvenog ili tehničkog smjera,

- da je stariji od 18 godina,

- da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou države ili entiteta u peri od tri godine prije objavljivanja oglasa za upražnjenu poziciju),

- da se na njega ne odnosi član IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine,

- da nije pravosnažno osuđivan za krivično djelo protiv imovine, privrede,   ustavnog poretka, zloupotrebe službenog položaja i druge odgovorne dužnosti kao i da se protiv njega ne vodi krivični postupak,

- da nije na fiinkciji u političkoj stranci.

 

B) Posebni uslovi:

- iskustvo u struci najmanje pet godina od dana sticanja VSS/VII stepena stručne spreme,

- poznavanje zakonodavstva u Bosni i Hercegovini, ekonomskog i finansijskog okvira, poreskog sistema, industrijskog okruženja i privrednih tokova na

državnom i međunarodnom nivou,

- poželjno poznavanje stranog jezika.

Pored općih i posebnih uslova, kao kriteriji će se posebno vrednovati:

- rezultati ostvareni u dosadašnjem radu,

- sposobnost upravljanja finansijskim sredstvima i ljudskim potencijalima,

- sklonost timskom radu,

- komunikacijske sposobnosti.

 

 

V

 

 

Svaki prijavljeni kandidat na upražnjenu poziciju ne smije imati direktan ili indirektan interes u odnosu na rad FIPA-e i Upravnog odbora FIPA-e, što bi moglo uticati na zakonitost, objektivnost i nepristrasnost u vršenju njegove funkcije u Upravnom odboru.

 

 

VI

 

 

Uz prijavu, sa kraćom biografijom i prikaz kretanja u službi s naznakom poslova koji mogu pokazati da posjeduju iskustvo i poznavanje zakonodavstva Bosne i Hercegovine, ekonomskog i finansijskog okvira, poreskog sistema, industrijskog okruženja i privrednih tokova na državnom i međunarodnom nivou, kandidati su dužni da dostave dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uslova i to:

- diploma o završenoj visokoj školskoj spremi, uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),

- uvjerenje da nije kažnjavan za krivično djelo i privredni prijestup i da se protiv njega ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 mjeseca),

- uvjerenje/potvrdu o radnom iskustvu u struci najmanje pet godina od dana sticanja VSS/V1I stepena stručne spreme,

- uvjerenje o poznavanju stranog jezika,

- ovjerenu izjavu:

- da nema direktan i indirektan pravni interes u FIPA-i i UO FIPA-e,

- da nije na funkciji u političkoj stranci,

- da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od tri godine prije objavljivanja oglasa za upražnjenu poziciju,

- da se na njega ne odnosi član IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

 

 

VII

 

 

Proceduru predviđenu za oglašavanje, vrednovanje kandidata prijavljenih za upražnjenu poziciju i predlaganje liste uspješnih kandidata, u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 13/03, 34/03 i 65/13) provodi Komisija za izbor kandidata za upražnjenu poziciju člana Upravnog odbora Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini - FIPA, koju imenuje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

VIII

 

 

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o raspisivanju javnog konkursa i kriterijima za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora Agencije za unapre­đenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini - FIPA V broj 838/2014 od 05.05.2014. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 36/14) i Odluka o raspisivanju javnog konkursa i kriterijima za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini - FIPA V broj 1750/2016 od 16.09.2016. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 75/16) i poništava se Javni konkurs za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini - FIPA, objavljen u "Službenim novinama Federacije BiH", broj 84/16 od 26.10.2016. godine, dnevnom "Dnevnom avazu" i "Večernjem listu" od 26.10.2016. godine.

 

 

IX

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH'".

 

 

V broj 682/2019

10. juna 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.