Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 182. sjednici, održanoj 10.06.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA PROVOĐENJE

POSTUPKA PRODAJE NEKRETNINE DOM

PENZIONERA "NEDŽARIĆI", UL. BULEVAR MEŠE

SELIMOVIĆA, SARAJEVO

 

 

I

 

 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine daje saglasnost Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje za provođenje postupka prodaje nekretnine u vlasništvu Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Dom penzionera "Nedžarići", ul. Bulevar Meše Selimovića, Sarajevo, metodom javne aukcije, po početnoj cijeni u iznosu od 10.364.140,00 KM.

 

 

II

 

 

Prodaja nekretnine iz tačke I ove odluke izvršit će se putem Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, a u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima, na osnovu poseb­nog ugovora zaključenog između Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, kao jedne ugovorne strane i Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao druge strane.

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 675/2019

10. juna 2019.godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.