Na osnovu člana 9. stav (1) Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije- BiH", br. 12/10 i 16/10-isp i 66/13), na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 180. sjednici, održanoj 23.05.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O IZMJENI ODLUKE O KATEGORIZACIJI

REGIONALNE CESTE R-401, VELIKA KLADUŠA -

VRNOGRAČ - RADIĆA MOST - BUŽIM - BOSANSKA

OTOKA U MAGISTRALNU CESTU SA OZNAKOM M-4.3

 

 

I

 

 

U Odluci o kategorizaciji regionalne ceste R-401, Velika Kladuša - Vrnograč - Radića most - Bužim - Bosanska Otoka u magistralnu cestu sa oznakom M-4.3 ("Službene novine Federacije BiH", broj 16/19), tačka II mijenja se i glasi:

"Za realizaciju ove odluke zadužuju se JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kan­tona i JU Direkcija regionalnih cesta Unsko-sanskog kantona".

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 674/2019

23. maja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.