Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 182. sjednici, održanoj 10.06.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU ZA

ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I

HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI PRIVREDNOG

DRUŠTVA JP AUTOCESTE FEDERACIJE BiH D.O.O.

MOSTAR

 

 

I

 

 

Jadranku (Ante) Puljiću daje se ovlaštenje da, u svojstvu punomoćnika, zastupa Vladu Federacije Bosne i Hercegovine na 38. sjednici Skupštine Privrednog društva JP Autoceste Federa­cije BiH d.o.o. Mostar.

 

 

II

 

 

Fadil Novalić, premijer Federacije Bosne i Hercegovine, ovlašćuje se za potpisivanje pojedinačne prijave i punomoći sa obavezujućim uputstvom o načinu glasanja po pojedinim tačkama Dnevnog reda na 38. sjednici Skupštine Privrednog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, zakazanoj za dan 14.06.2019. godine.

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 666/2019

10. juna 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.