Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 182. sjednici, održanoj 10.06.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O IZMJENAMA ODLUKE O USVAJANJU PROGRAMA

UTROŠKA DIJELA SREDSTAVA "KAPITALNI

TRANSFERI JAVNIM PREDUZEĆIMA - TRANSFER ZA

IZGRADNJU AUTOCESTA I BRZIH CESTA" U IZNOSU

OD 153.000.000,00 KM UTVRĐENLH BUDŽETOM

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2018.

GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU PROMETA I

KOMUNIKACIJA

 

 

I

 

 

U Odluci o usvajanju Programa utroška uplaćenog dijela sredstava "Kapitalni transferi javnim preduzećima - transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta" u iznosu od 153.000.000,00 KM ("Službene novine Federacije BiH", broj 101/18) u točki IH. stav (1) podtačka b) mijenja se i glasi:

b)     "Projekat izgradnje i rješavanja spoja magistralnih cesta M6.1 i M17, te   sanacija i rekonstrukcija magistralnih cesta u gradu Mostaru u iznosu od 13.000.000,00 KM,  implementator JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo". U stavu (2) podtačka b) mijenja se i glasi:

b)     "Projekat izgradnje i rješavanja spoja magistralnih cesta M6.1 i M17, te   sanacija i rekonstrukcija magistralnih cesta u gradu Mostaru:

 

za projektovanje:

500.000,00 KM

za eksproprijaciju:

800.000,00 KM

za građevinske radove:

11.000.000,00 KM

za nadzor radova:

700.000,00 KM

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 665/2019

10. juna 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.