Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 13. Uredbe o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 20/16, 3/17, 9/17, 69/17 i 96/17), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 182. sjednici, održanoj 10.06.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI

NADZORNOM ODBORU PRIVREDNOG DRUŠTVA

"AGROKOMERC" D.D. VELIKA KLADUŠA ZA

IMENOVANJE DIREKTORA DRUŠTVA

 

 

I

 

 

Daje se prethodna saglasnost Nadzornom odboru privred­nog društva "Agrokomerc" d.d. Velika Kladuša za imenovanje Mersada (Jahe) Hamidovića za direktora društva.

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 664/2019

10. juna 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.