Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 182. sjednici, održanoj 10.06.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O ODOBRAVANJU KORIŠTENJA SREDSTAVA OD

POVRATA PDV-a ZA NASTAVAK IMPLEMENTACIJE

MJERA ENERGIJSKE UČINKOVITOSTI U OBJEKTIMA

JAVNOG SEKTORA U FEDERACIJI BOSNE I

HERECEGOVINE, U OKVIRU PROJEKTA

"ENERGIJSKA UČINKOVITOST U

BOSNI I HERCEGOVINI"

 

 

I

 

 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine odobrava Federal­nom ministarstvu prostornog uređenja putem Implementacijske jedinice Projekta "Energijska učinkovitost u Bosni i Hercegovini" za Federaciju Bosne i Hercegovine korištenje sredstava od povrata PDV-a u visini od 439.821,59 KM, radi provedbe daljih aktivnosti u okvira Projekta "Energijska učinkovitost u Bosni i Hercegovini".

Sredstva iz stavka (1) ove točke koristit će se za sljedeću namjenu: Sredstva iz komponente za Federaciju Bosne i Herce­govine koristit će se s ciljem implementacije dodatnib aktivnosti (konsultanske usluge, robe, radovi na objektima od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine), kao i sredstva iz komponente za kantone koja će se koristiti za radove na objektima od značaja za kantone i ista će se rasporediti na kantone srazmjerno sudjelovanju o iskorištenim kreditnim sredstvima.

 

 

II

 

 

Sredstva od povrata PDV-a iz točke I ove odluke ostvarena su po temelju povrata PDV-a suglasno Zakonu o porezu na dodanu vrijednost ("Službeni glasnik BiH" br. 9/05, 35/05 i 100/08), le su ista doznačena na račun kod Union banke d.d. Sarajevo kojim zajedno upravljaju Federalno ministarstvo prostornog uređenja i Federalno ministarstvo financija u okvira Projekta "Energijska učinkovitost u Bosni i Hercegovini".

 

 

III

 

 

Za realiziranje ove odluke zadužuju se Federalno ministar­stvo prostornog uređenja i Federalno ministarstvo financija/Fede­ralno ministarstvo finansija, svatko u okviru svoje nadležnosti.

 

 

IV

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 661/2019

10. lipnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.