Na temelju članka 19. stavak (2) u svezi sa člankom 14. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 9. Uredbe o vršenju ovlasti u gospodarskim društvima sa sudjelovanjem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 20/.16, 3/17, 9/17, 69/17 i 96/17), Vlada Federacije Bosne i Hercego­vine, na 182. sjednici, održanoj 10.06.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA

IZBOR I IMENOVANJA ČLANOVA NADZORNIH

ODBORA U GOSPODARSKIM DRUŠTVIMA SA

SUDJELOVANJEM DRŽAVNOG KAPITALA U KOJIMA

NADLEŽNOSTI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

VRŠI VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

U Odluci o osnivanju Povjerenstva za izbor i imenovanja članova nadzornik odbora u gospodarskim društvima sa sudjelovanjem državnog kapitala u kojima nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine vrši Vlada Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/15, 3/16,18/17, 37/17, 35/18 i 70/18), u točki II stavku (1), u podtočki b) riječi: "Damir Šapina", zamjenjuju se riječima: "Ružica Udovičić".

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 660/2019

10. lipnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.