Na osnovu člana 19. stav (2) u vezi sa članom 14. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 9. Uredbe o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 20/16, 3/17, 9/17, 69/17 i 96/17), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 182. sjednici, održanoj 10.06.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU KOMISIJE ZA

IZBOR I IMENOVANJA ČLANOVA NADZORNIH

ODBORA U PRIVREDNIM DRUŠTVIMA SA UČEŠĆEM

DRŽAVNOG KAPITALA U KOJIMA NADLEŽNOSTI

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE VRŠI VLADA

FEDERACIJE BOSNE l HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

U Odluci o osnivanju Komisije za izbor i imenovanja članova nadzornih odbora u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala u kojima nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine vrsi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/15, 3/16, 18/17, 37/17, 35/18 i 70/18), u tački II stavu (1), u podtački b) riječi: "Damir Šapina", zamjenjuju se riječima: "Ružica Udovičić".

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 660/2019

10. juna 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.