Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), na prijedlog Federalnog' ministarstva energije, rudarstva i industrije, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 181. sjednici, održanoj 30.05.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O USVAJANJU BILANCE ENERGETSKIH POTREBA

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

ZA 2019. GODINU

 

 

I

 

 

Usvaja se Bilanca energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu (u daljem tekstu: Bilanca), koju je izradilo Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije.

 

 

II

 

 

Bilanca iz tačke I ove odluke sastavni je dio ove odluke.

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 647/2019

30. svibnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.