Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 181. sjednici, održanoj 30.05.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O USVAJANJU BILANSA ENERGETSKIH POTREBA

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2019.

GODINU

 

 

I

 

 

Usvaja se Bilans energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu (u daljem tekstu: Bilans), kojeg je pripremilo Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije.

 

 

II

 

 

Bilans iz tačke I ove odluke sastavni je dio ove odluke.

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 647/2019

30. maja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.