Na temelju čl. 36. i 37. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19), na prijedlog federalnog ministra okoliša i turizma, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 181. sjednici, održanoj 30.05.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA S KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA "TEKUĆI TRANSFERI DRUGIM RAZINAMA VLASTI I

FONDOVIMA - TRANSFER ZA RAZVOJ TURIZMA U

FEDERACIJI BiH", UTVRĐENOG PRORAČUNOM

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2019.

GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU OKOLIŠA I

TURIZMA

 

 

I

 

 

U Odluci o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH", utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma ("Službene novine Federacije BiH", broj 28/19), u točki III u Programu 3. Sufinanciranje projekata od posebnog značaja za turistički razvoj Federacije Bosne i Hercegovine broj "300.000,00 KM", zamjenjuje se brojem: "350.000,00 KM".

Iza alineje 2. dodaje se nova alineja 3. koja glasi:

"-     potpora sanaciji Titove spilje", u iznosu od 50.000,00 KM.

U dijelu "SVRHA PROGRAMA", u stavku (1) iza riječi "Sarajevu", dodaju se riječi:

"te potpora sanaciji Titove spilje - Općina Drvar".

U dijelu "KRITERIJI ZA RASPODJELU SREDSTAVA", iza alineje 1. dodaje se nova alineja 2. koja glasi:

"-     projekti od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine u cilju očuvanja brendiranog turističkog mjesta, te zaštite turističkog proizvoda".

U dijelu "KORISNIK SREDSTAVA", iza alineje 2. dodaje se nova alineja 3. koja glasi:

"-     Općina Drvar".

Točka II mijenja se i glasi:

"U točki V procenat "5%" zamjenjuje se procentom "2,86%".

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 637/2019

30. svibnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.