Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 181. sjednici, održanoj 30.05.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O PRENOSU SREDSTAVA PRIKUPLJENIH NA

TEMELJU PRISTOJBE ZA USPOSTAVU REZERVI

NAFTNIH DERIVATA, PLANIRANIH U RAZDJELU 17.

PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

ZA 2019. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU

ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE NA POZICIJI

"TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI -

SUBVENCIJE JAVNIM PODUZEĆIMA - POSEBAN

NAMJENSKI TRANSAKCIJSKI RAČUN ZA UPLATU

PRISTOJBE ZA USPOSTAVU REZERVI NAFTNIH

DERIVATA"

 

 

I

 

 

Ovom odlukom propisuje se prenos sredstava prikupljenih na temelju pristojbe za uspostavu rezervi naftnih derivata, planiranih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na poziciji "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim poduzećima - Poseban namjenski transakcijski račun za uplatu pristojbe za uspostavu rezervi naftnih derivata" ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19).

 

 

II

 

 

Sredstva u iznosu od 11.000.000,00 KM planirana u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na ekonomskom kodu 614 400, "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim poduzećima - Poseban namjenski transakcijski račun za uplatu pristojbe za uspostavu rezervi naftnih derivata" "Izvor 30 - Namjenski prihod" utrošit će se sukladno Odluci o načinu namjenskog utroška sredstava ostvarenih na temelju pristojbe za uspostavu rezervi naftnih derivata za razdoblje 2019. - 2022. godina ("Službene novine Federacije BiH", broj 28/19), a koja se odnose na 2019. godinu.

 

 

III

 

 

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije će posebnim rješenjem uspostaviti proceduru postupanja unutar Ministarstva kod prenosa sredstava koja se prikupljaju na temelju pristojbe za uspostavu rezervi naftnih derivata za 2019. godinu na namjenskom depozitnom računu Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine broj: 1020500000106698 sa oznakom vrste prihoda 722U6, core broj: 2000087700 proračunskom organizacijom 1701001, i imenovati Povjerenstvo za praćenje namjenskog utroška sredstava.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije će davati naloge Federalnom ministarstvu financija - Federalnom ministarstvu finansija da sa posebnog namjenskog transakcijskog računa broj: 1020500000114555, core broj; 2000087700, kod projekta 2000023, otvorenog kod Union Banke d.d. Sarajevo izvrši prenos raspoloživih sredstava na račun Operatora - Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo otvorenog kod "Intesa SanPaolo Bank BH" Sarajevo broj: 154-921-20070350-46".

 

 

IV

 

 

Za realiziranje ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, Federalno ministarstvo financija - Federalno ministarstvo finansija i Operator - Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo, svatko u okviru svoje nadležnosti.

 

 

V

 

 

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije dostavljat će izvješća Federalnom ministarstvu financija -Federalnom ministarstvu finansija i Vladi Federacije Bosne i Hercegovine sukladno Zakonu o izvršavanju Proračuna u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19).

 

 

VI

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 635/2019

30. svibnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.