Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 181. sjednici, održanoj 30.05.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O PRENOSU SREDSTAVA PRIKUPLJENIH PO OSNOVU TAKSE ZA USPOSTAVU REZERVI NAFTNIH DERIVATA, PLANIRANIH U RAZDJELU 17. BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2019. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU ENERGIJE,

RUDARSTVA I INDUSTRIJE NA POZICIJI "TEKUĆI

TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI -

SUBVENCIJE JAVNIM PREDUZEĆIMA - POSEBAN

NAMJENSKI TRANSAKCIJSKI RAČUN ZA UPLATU

TAKSE ZA USPOSTAVLJANJE REZERVI NAFTNIH

DERIVATA"

 

 

I

 

 

Ovom odlukom propisuje se prenos sredstava prikupljenih po osnovu takse za uspostavu rezervi naftnih derivata, planiranih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na poziciji "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim preduzećima -Poseban namjenski transakcijski račun za uplatu takse za uspostavljanje rezervi naftnih derivata" ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19).

 

 

II

 

 

Sredstva u iznosu od 11.000.000,00 K.M planirana u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na ekonomskom kodu 614 400, "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim preduzećima - Poseban namjenski transakcijski račun za uplatu takse za uspostavljanje rezervi naftnih derivata" "Izvor 30 - Namjenski prihod" utrošit će se u skladu sa Odlukom o načinu namjenskog utroška sredstava ostvarenih po osnovu takse za uspostavu rezervi naftnih derivata za period. 2019. - 2022. godina ("Službene novine Federacije BiH", broj 28/19), a koja se odnose na 2019. godinu.

 

 

III

 

 

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije će posebnim rješenjem uspostaviti proceduru postupanja unutar Ministarstva kod prenosa sredstava koja se prikupljaju po osnovu takse za uspostavu rezervi naftnih derivata za 2019. godinu na namjenskom depozitnom računu Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine broj: 1020500000106698 sa oznakom vrste prihoda 722116, core broj: 2000087700 budžetskom organizacijom 1701001, i imenovati Komisiju za praćenje namjenskog utroška sredstava.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije će davati naloge Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija da sa posebnog "namjenskog fransakcijskog računa broj: 1020500000114555, core broj: 2000087700, kod projekta 2000023, otvorenog kod Union Banke d.d. Sarajevo izvrši prenos raspoloživih sredstava na račun Operatora - Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo otvorenog kod "Intesa SanPaolo Bank BH Sarajevo broj: 154-921-20070350-46".

 

 

IV

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, Federalno ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija i Operator - Terminali Federacije d.o,o. Sarajevo, svako u okviru svoje nadležnosti.

 

 

V

 

 

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije dostavljat će izvještaje Federalnom ministarstvu finansija -Federalnom ministarstvu financija i Vladi Federacije Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o izvršavanju Budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19).

 

 

VI

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 635/2019

30. maja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.