Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 13. Uredbe o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 20/16, 3/17, 9/17, 69/17 i 96/17), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 181. sjednici, održanoj 30.05.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI

NADZORNOM ODBORU JP HRVATSKE

TELEKOMUNIKACIJE D.D. MOSTAR ZA DONOŠENJE

ODLUKE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVE -

IZVRŠNOG DIREKTORA ZA POKRETNU MREŽU

JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. MOSTAR

 

 

I

 

 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine daje prethodnu saglasnost Nadzornom odboru JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar za donošenje Odluke o imenovanju člana Uprave -izvršnog direktora za pokretnu mrežu JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar i to:

- Goran Kraljević, izvršni direktor za pokretnu mrežu.

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 634/2019

30. maja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.