Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), i članka 43. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ('"Službene novine Federacije BiH", broj 11/19), na prijedlog Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 181. sjednici, održanoj 30.05.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O ODOBRAVANJU RASPOREĐIVANJA SREDSTAVA

SA PODRAČUNA EVIDENTIRANOG NA

JEDINSTVENOM RAČUNU RIZNICE - TREZORA

FEDERALNOG MINISTARSTVA

FINANCIJA/FEDERALNOG MINISTARSTVA

FINANSIJA ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVSTVO

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

Na temelju raspoloživih i evidentiranih podataka na Jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federacije Bosne i Hercegovine odobrava se raspoređivanje sredstava Razdjel 20 Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine i to sa Podračuna broj 1020 5000 0010 8929 u iznosu od 5.000,00 KM.

 

 

II

 

 

Odobrava se raspoređivanje donatorskih sredstava iz Projekta "Europska sedmica imunizacije" za Projekt "Jačanje kapaciteta za nadzor i odgovor na avijarnu i pandemijsku influencu u Bosni i Hercegovini".

 

 

III

 

 

Donatorska sredstva iz točke I ove odluke, u iznosu od 5.000,00 KM evidentirana na Podračunu broj 1020 5000 0010 8929, Projekt 3001006, Skupina plaćanja 100-6, rasporedit će se na sljedeće ekonomske kodove:

- 812300 "Nabava opreme" u iznosu od 5.000,00 KM

 

 

IV

 

 

Sredstva iz točke III ove odluke koristit će se isključivo sukladno pojedinačnom proračunu Projekta, odobrenim i kontroliranim od strane donatora.

 

 

V

 

 

O izvršenju proračuna Projekta vodit će se posebno knjigovodstvo, a Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine će sukladno odredbi točke 15. Naputka o otvaranju posebnih namjenskih transakcijskih računa, načinu planiranja, prikupljanja, evidentiranja i raspolaganja sredstvima sa posebnih namjenskih transakcijskih računa otvorenih kao podračuna u okviru Jedinstvenog računa Riznice Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija ("Službene novine Federacije BiH", br. 44/17) i Pravilnikom o izvješćivanju i godišnjem obračunu Proračuna u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 69/14, 14/15, 4/16 i 19/18) sačinjavati i dostavljati periodična i godišnja izvješća o namjenskom utrošku sredstava Federalnom ministarstvu financija/Federalnom ministarstvu finansija -Sektor za Proračun.

 

 

VI

 

 

Za realiziranje ove odluke zadužuju se Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo zdravstva i Federalno ministarstvo financija/Federalno ministarstvo finansija, svatko u okviru

svojih nadležnosti.

 

 

VII

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 629/2019

30. svibnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.