Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), na prijedlog Federalnog ministarstva kulture i športa, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 181. sjednici, održanoj 30.05.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA

UTVRĐENIH PRORAČUNOM FEDERACIJE BOSNE I

HERCEGOVINE ZA 2019. GODINU ZA FINANCIRANJE

KULTURNOG DRUŠTVA "PREPOROD"

 

 

I

 

 

Odobrava se izdvajanje sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19) u ukupnom iznosu od 75.000,00 KM, za financiranje programa i projekata Kulturnog društva "Preporod".

 

 

II

 

 

Sredstva iz točke I ove odluke isplatit će se na teret sredstava planiranih u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu na razdjelu 52, glavi 5201 Federalno mini­starstvo kulture i športa - Federalno ministarstvo kulture i sporta, na ekonomskom kodu 614300 - Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Kulturno društvo "Preporod".

 

 

III

 

 

Sa korisnikom sredstava iz točke I ove odluke Federalno ministarstvo kulture i športa - Federalno ministarstvo kulture i sporta zaključit će ugovor o načinu i uvjetima korištenja odobrenih sredstava.

 

 

IV

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministar­stvo financija - Federalno ministarstvo finansija i Federalno ministarstvo kulture i športa - Federalno ministarstvo kulture i sporta, svatko u okviru svoje nadležnosti.

 

 

V

 

 

Zadužuje se Kulturno društvo "Preporod", kao korisnik doznačenih sredstava iz točke I ove odluke, da dostavi Fede­ralnom ministarstvu kulture i športa - Federalnom ministarstvu kulture i sporta izvješće o namjenskom utrošku sredstava, u skladu sa odredbama članka 57. st. (4) i (5) Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH",br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18 i 11/19).

 

 

VI

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 626/2019

30. svibnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.