Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 127. hitnoj sjednici, održanoj 31.12.2018. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA RMU "BANOVIĆI" D.D. BANOVIĆI

 

 

I

 

 

Amiru (Bajro) Halilčeviću daje se ovlaštenje da, u svojstvu punomoćnika, zastupa Vladu Federacije Bosne i Hercegovine na 9. (devetoj) vanrednoj  sjednici Skupštine Privrednog društva RMU "Banovići" d.d. Banovići.

 

 

II

 

 

Fadil Novalić, premijer Federacije Bosne i Hercegovine, ovlašćuje se za potpisivanje pojedinačne prijave i punomoći sa obavezujućim uputstvom o načinu glasanja po pojedinim tačkama Dnevnog reda 9. (devete) vanredne sjednice Skupštine Privrednog društva RMU "Banovići" d.d. Banovići, zakazane za dan 11.01.2019. godine.

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1581/2018

31. decembra/prosinca 2018. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.