Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 15. Uredbe o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bili", br. 20/16, 3/17, 9/17, 69/17 i 96/17), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 181. sjednici, održanoj 30.05.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O IZMJENI ODLUKE O DAVANJU PRETHODNE

SAGLASNOSTI NADZORNOM ODBORU CESTE D.D.

MOSTAR ZA IMENOVANJE VRŠIOCA DUŽNOSTI

ČLANA UPRAVE DRUŠTVA

 

 

I

 

 

U Odluci o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Ceste d.d. Mostar za imenovanje vršioca dužnosti člana Uprave društva ("Službene novine Federacije BiH", broj 32/19) u tački I riječi iza zareza: "počev od dana stupanja na snagu Odluke Skupštine Društva o imenovanju vršioca dužnosti člana Uprave društva" zamjenjuju se riječima: "počev od dana stupanja na snagu Odluke Nadzornog odbora Društva o imenovanju vršioca dužnosti člana Uprave društva".

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 617/2019

30. maja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.