Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 181. sjednici, održanoj 30.05.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE l HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA "IGMAN" D.D. KONJIC

 

 

I

 

 

Adnanu (Husnije) Frljku daje se ovlaštenje da, u svojstvu punomoćnika, zastupa Vladu Federacije Bosne i Hercegovine na dvadesetpetoj (redovnoj) Skupštini dioničara Privrednog društva "Igman" d.d. Konjic.

 

 

II

 

 

Fadil Novalić, premijer Federacije Bosne i Hercegovine, ovlašćuje se za potpisivanje pojedinačne prijave i punomoći sa obavezujućim uputstvom o načinu glasanja po pojedinim tačkama Dnevnog reda dvadesetpete (redovne) Skupštine dioničara Privrednog društva "Igman" d.d. Konjic, zakazane za dan 07.06.2019. godine.

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 616/2019

30. maja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.